خانه

خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

اعطای تسهیلات اعطای تسهیلات
اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی و نیمه صنعتی، لیزینگ و استصناع

صدور ضمانت‌نامه صدور ضمانت‌نامه
صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، اعتباری

عاملیت مالی عاملیت مالی
عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

اعتبارسنجی اعتبارسنجی
اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

ارزیابی طرح‌های فناورانه ارزیابی طرح‌های فناورانه
ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح توجیهی

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در یک نگاه

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش، تولید صنعتی ، لیزینگ و استصناع

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، اعتباری

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح توجیهی

آمار و ارقام صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

+ 1/5 همت + 1/5 همت
+ 1/5 همت

عاملیت مالی

+ 185میلیارد ریال + 185میلیارد ریال
+ 185میلیارد ریال

ضمانت نامه

7میلیارد ریال 7میلیارد ریال
7میلیارد ریال

تسهیلات اعطایی

+ 400 واحد + 400 واحد
+ 400 واحد

مشتریان

افزودن ماژول جدید
0%