ضمان/ضمانت

1400/05/12 در ساعت 15:26:00

قراردادی است فی مابین بانک و متقاضی که به موجب آن بانک حسب درخواست متقاضی (ضمانت خواه) در مقابل ذینفع تعهد می‌نماید

ضمان/ضمانت

ضمان/ضمانت :
طبق ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان یا ضمانت عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، عهده‌دار شود.

ضمانت نامه:

قراردادی است فی مابین بانک و متقاضی که به موجب آن بانک حسب درخواست متقاضی (ضمانت خواه) در مقابل ذینفع تعهد می‌نماید که اگر ضمانت‌خواه (متقاضی)

طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانت نامه عمل ننماید معادل وجه الضمان ذکر شده در ضمانت نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی ذینفع به وی پرداخت نماید.

انواع ضمانت نامه:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

ضمانت نامه حسن انجام کار/ حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد

ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت نامه گمرکی

ضمانت نامه تعهد پرداخت

ضمانت نامه های متفرقه

درحال حاضر، ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن‌انجام کار/تعهدات و پیش پرداخت  از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای تمام شرکت‌های متقاضی قابل دریافت است.


نظر جدید
0%