اعتبارسنجی

در نظام بانکی منظور از اعتبارسنجی، مقیاسی است برای محاسبه ریسک اعتباری که نتیجه بررسی سوابق مالی فرد بر اساس انجام تعهدات بانکی، پرداخت به موقع وام و میزان توانایی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها با استفاده از فرمول‌های استانداردی است که از گزارش اعتباری استخراج و محاسبه می‌شود. یک رتبه اعتباری مناسب نتیجه پرداخت به موقع صورتحساب ها و تسهیلات دریافتی می‌باشد و نشان می‌دهد فرد نسبت به انجام  به موقع تعهدات مالی خود تا چه اندازه پایبند است.

اعتبارسنجی از منظر فناوری نیز رتبه اعتباری حاصل از پایبندی صاحبان طرح به تعهدات و ادعای مالکیت (مادی و معنوی) در طرح است که پس از بررسی مستندات و درخواست شرکت‌های صاحب فناوری جهت تشخیص انواع ریسک اعم از ریسک‌های فنی، ریسک مالی و اقتصادی و … صورت می‌گیرد. در این بررسی ریسک‌های مختلف از منظر فناوری، وضعیت اقتصادی و اعتباری شرکت استخراج شده و مطابق درجه اهمیت هر ریسک، برایند ریسک‌های طرح حاصل می‌شود که گویای نقاط ضعف و قوت طرح مطابق با اطلاعات ورودی است.