دانلودها

بروشور صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

فایل pdf بروشور صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

کتابچه عملکرد صندوق دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۰

فایل pdf کتابچه اقدامات و دستاوردهای صندوق دانشگاه آزاد اسلامی

کتابچه عملکرد صندوق در رویداد ملی عصر امید

فایل pdf گزارش عملکرد صندوق در رویداد عصر امید