شبکه خدمات

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح

ارزیابی طرح‌های فناورانه

مشاوره، ارزیابی و ارزشگذاری طرح‌های فناورانه ، مشاوره و تهیه انواع طرح

اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

اعتبارسنجی

تعیین و تشخیص ریسک شرکت‌ها از منظر فناوری، بازار و اقتصادی

عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

عاملیت مالی

خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش و ...

اعطای تسهیلات

ارائه انواع تسهیلات در قالب نمونه سازی، سرمایه در گردش و ...

صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و ...

صدور ضمانت‌نامه

صدور انواع ضمانت نامه شامل شرکت در مناقصه، پیش پرداخت و ...

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)

سرمایه‌گذاری

مشارکت مدنی و حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر)
بارگذاری بیشتر