عاملیت مالی

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه و همچنین ماده ۴۵ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، صندوق پژوهش فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد مالی معتبر، می‌تواند جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری‌ مورد نظر دستگاه‌های اجرایی، در کلیه حمایت‌های مالی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک بازوی مالی، مطابق با موازین وضع شده، ایفاء نقش نماید. درحال حاضر خدمات عاملیت مالی نهادهای مالی معتبر و پرداخت گرنت‌های پژوهشی در دستور کار این صندوق قرار دارد.