پنجمین فراخوان حـمایتی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

  • خانه
  • نمونه‌کار
  • پنجمین فراخوان حـمایتی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، پنجمین فراخوان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ‌ﺑﻮﻡ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ مختلف فناوری، ﺑﺎ ﺍﻋﻄﺎﯼ 40 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺭﯾﺎﻝ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ به صورت وام (با نرخ 11%، 6 ماه تنفس و 18 ماه بازپرداخت) و مشارکت مدنی ﺭﺳﻤاً ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ فراخوان ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ زیست‌بوم نوآوری ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺎﺭﻍﺍلتحصیلان ﻭ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ آزاد اسلامی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍن  17 دی ماه 1401 ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﺮﻡ ﺧﺎﻡ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮﺡ؛ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽAzadfund.ir  ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. فرم‌های تکمیل شده می‌بایست به رایانامه info@azadfund.ir ارسال گردد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌ تلفن‌های 02166921285 و 02166921260 تماس حاصل فرمائید.

ﻟﯿﻨﮏ دانلود ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ، ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ، تعهدنامه ارزیابی، فرم خام درخواست تسهیلات، فرم خام درخواست مشارکت و اکسل جریان نقدی به شرح زیر می‌باشد:

ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ

ﺷﯿﻮﻩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

تعهدنامه ارزیابی

فرم خام درخواست تسهیلات

فرم خام درخواست مشارکت مدنی

اکسل جریان نقدی برای مشارکت مدنی