صدور ضمانت‌نامه

ضمان/ضمانت :
طبق ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، عهده‌دار شود.

ضمانت نامه:

قراردادی است فی مابین بانک/صندوق و متقاضی که به موجب آن بانک/صندوق حسب درخواست متقاضی (ضمانت خواه) در مقابل ذینفع تعهد می‌نماید که اگر ضمانت‌خواه (متقاضی) طبق تعهدات و شرایط مندرج در ضمانت‌نامه عمل ننماید، معادل وجه الضمان ذکر شده در ضمانت‌نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی ذینفع، به وی پرداخت نماید.

حد اعتباری ضمانت نامه:

اعتباری است که پس از ارزیابی، برای مدت یک سال، برای شرکت در نظر گرفته می‌شود تا از محل آن، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش‌پرداخت تا سقف اعتبار تعیین شده، بدون ارزیابی مجدد صادر گردد.

انواع ضمانت نامه:

  • ضمانت‌نامهشرکت در مناقصه یا مزایده
  • ضمانت‌نامهحسن انجام کار/ حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد
  • ضمانت‌نامهاسترداد پیش‌پرداخت
  • ضمانت‌نامهاسترداد کسور وجه الضمان
  • ضمانت‌نامه گمرکی
  • ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
  • ضمانت‌نامه‌های متفرقه

درحال حاضر، ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن‌انجام کار/تعهدات و پیش‌پرداخت از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای تمام شرکت‌های متقاضی اعم از دانش بنیان، غیر دانش‌بنیان و پروژه‌های برون‌دانشگاهی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، قابل دریافت است.